AMi geboren

Omdat ambachtelijkheid de hoofdrol speelt en de ontwerper tevens de maker is die een tastbaar product aflevert in de vorm van een tekening, collage, schilderij of voorwerp van textiel of ander materiaal, krijgen deze creaties een nieuwe werknaam: Art&Manufacture Isis. Het ontwerp als ontwerp dat, weliswaar met mijn aanwijzingen en volgens mijn bedoelingen, door anderen wordt uitgevoerd is daarvan niet altijd scherp te onderscheiden. Het bevindt zich soms in een overgangsgebied tussen kunst en architectuur. Wat als de creatie van een concept, of dat nu een technische tekening, een schema, een beschrijving, een betoog of een essay betreft, wél te onderscheiden is van een kunstwerk van ambachtelijke makelij? Denk aan het essay waarin een visionaire tekst vergezeld gaat van beelden, een bouwkundig concept beschreven in een tekst, een commentaar op actuele ruimtelijke ontwikkelingen vormgegeven in een schets, een programma van eisen dat voorloper is van nieuwetijds stedelijk leven en andere zaken die ogenschijnlijk misschien niet, maar vaak aan een ingenieursbrein ontsnappen. Omdat de onderlinge verbindingen eindeloos zijn komt in drie enkele letters, A M i een wereld samen waarin niet alleen het ambacht ruimtelijkheid, maar ook de architectuur een diepgeworteld bestaan krijgt. Een meervoudige betekenis dus, waarin de oude naam Isis Architectuur is opgenomen.

Art & Manufacture Isis bestaat naast Architecture & Metropolitan intervention.

Soms helt het werk wat meer naar de ene kant, soms wat meer naar de andere. Ze completeren elkaar.

Dit is dan de geboorte van een nieuwe naam voor Isis Architectuur.

/

Born: AMi

Because tectonics is the major issue and the designer delivers a tangible product, whether a drawing, collage, painting or object of textile or other material, these creations obtain a new working name: Art&Manufacture Isis. The design in the shape of design that, though directed by me as an architect and engineer, is build by others, can not always be sharply distinguished. It sometimes dwells in a transitional area between art and architecture. What if the creation of a concept, whether it concerns a technical drawing , a diagram , a description, an argument or an essay, is distinct from a work of craft? Think of the essay in which a visionary text is accompanied by images, an architectural concept described in text, a comment on current spatial development designed in a sketch, a list of requirements that is a forerunner of new-age urban life and other things that might not be apparent, but often escape the brain of an engineer. Because associations are endless there are three single letters, A M i that conceive craft in space and provide architecture with a deep-rooted existence. So here is a multiple intention that includes the former name Isis Architectuur.

Art & Manufacture Isis and Architecture & Metropolitan intervention coexist.

Sometimes the work is inclined slightly to one side, sometimes a little more to the other. They complement each other.

This is the birth of a new name for Isis Architectuur.